Prawo. Stosuje się...

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii od już zatrudnionych lekarzy?

prawa lekarza, Różne, zakłady lecznicze

W lipcu 2023r. ustawa o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) znowelizowano przepis art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (dalej również jako ustawa). Zmiany wprowadzone powyższą regulacją wchodzą w życie w dniu 15 lutego 2024r. i są znaczące.  Jednym z elementów wprowadzanych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą podlegały weryfikacji przy użyciu rejestru przestępców seksualnych. Zakres zmian nie ogranicza się jednak wyłącznie do tego. Przewiduje również, że osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub dopuszczenie do innej działalności związanej między innymi z leczeniem będą zobowiązane do przedłożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego, będą również zobowiązane do złożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwały w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo ich obywatelstwa, oraz jednocześnie przedłożenia informacji z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi . Ponadto dodatkowe obowiązki zostały nałożone na obywateli posiadających obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.

Wejście w życie powyższych regulacji spowodowało, że niektóre zakłady lecznicze rozesłały do już zatrudnionych lekarzy pisma w których zwróciły się o podanie danych i dostarczenie informacji z rejestrów o których mowa w art. 21 ustawy. Na tym tle pojawiła się wątpliwość czy podjęte przez nich działania są zgodne z obecnie obowiązującą regulacja prawną, jak również regulacją która zacznie obowiązywać od 15 lutego 2024r.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że przepisy art. 21 ustawy zobowiązują do podjęcia działań przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z leczeniem. Zarówno przepisy ustawy w kształcie obecnie obowiązującym, a także regulacje po wejściu w życie nowelizacji nie zawierają zobowiązania do podjęcia działań w stosunku do lekarzy, którzy już obecnie wykonują pracę na podstawie nawiązanego stosunku pracy. Żądania zatem, aby przedstawili oni zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie znajduje umocowania w art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Bartosz Greczner

Radca prawny, dr nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 20 maja 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ukończył również studia na Uniwersytecie Cambridge uzyskując Dyplom z Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej. W ramach międzynarodowych programów naukowych studiował na University of Tennessee w Knoxville w USA oraz na Mykolo Romerio University w Wilnie. Od 2015r. prowadzi kancelarię we Wrocławiu.