Prawo. Stosuje się...

Formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Różne

Podstawowym źródłem wiedzy w zakresie prawnych regulacji wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 168 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tejże ustaw zawód fizjoterapeuty może być wykonywany w formach prezentowanych na poniższej ikonografice.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa (praktyka fizjoterapeutyczna) jest jedną z form wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Forma ta dzieli się na dwie grupy tj. praktyka indywidualna i praktyka grupowa.

Praktyka indywidualna wykonywana jest samodzielnie przez fizjoterapeutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (jest to obligatoryjne) Występuje ona w trzech wariantach:

  1. indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna;
  2. indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania;
  3. indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Praktyka grupowa prowadzona jest jak nazwa wskazuje w formie grupowej przez kilku fizjoterapeutów. Może być prowadzona w jednym z trzech wariantów:

  1. w formie spółki cywilnej;
  2. w formie spółki partnerskiej;
  3. w formie spółki jawnej.

Spółki te różnią się sposobem założenia i prowadzenia, ale także zarzadzania. Prezentują również inne rodzaje odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w spółce. Różne spółki mają także inne przywileje i obowiązki podatkowe, a także te w zakresie sprawozdawczości i wpisów do odpowiednich rejestrów. Wybór spółki powinien opierać się na analizie celów zakładanej spółki przez zakładających ją wspólników.

Co ważne prowadzenie praktyki grupowe w formach powyżej formach jest jedynym sposobem na działalność fizjoterapeutów w grupie znaczy to, że samodzielnie prowadząc indywidulana praktykę fizjoterapeutyczną nie możesz zatrudnić pracownika – fizjoterapeuty – aby ten na podstawie umowy
o pracę pracował dla Ciebie. Prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej w grupie (w kilka osób) następować może jedynie w formie spółki. Tożsamo, gdy prowadzisz praktykę grupową, jedynie poprzez wejście do spółki nowy współpracownik może podjąć działalność w grupie. Nie ma możliwości by praktyka grupowa zatrudniła fizjoterapeutę, aby ten na podstawie umowy o pracę świadczył dla nich usługi fizjoterapeutyczne.

Sytuacja jest odmienna w stosunku do podmiotów leczniczych, one mają możliwość zatrudniania fizjoterapeutów w ramach stosunku pracy.

Powodem powyższych regulacji jest fakt, iż praktyka zawodowa polega na osobistym udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę, który ją prowadzi. Zatem osoba prowadząca praktykę zawodową osobiście udziela świadczeń i bierze za to osobistą odpowiedzialność. Zatrudnianie osoby na podstawie umowy o pracę rodzi odpowiedzialność dla pracodawcy co nie jest dopuszczalne.

Niezastosowanie się do powyższych zasad i zatrudnienie fizjoterapeuty w ramach umowy o pracę czy to przez indywidualną czy grupową praktykę zawodową skutkować będzie konsekwencjami na drodze dyscyplinarnej ze strony Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty a działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana jest wyjątkiem od ogólnej zasady zgodnie z którą wykonywanie osobiście działalności zarobkowej, która ma zorganizowany charakter wymaga wykonywania działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana charakteryzuje się brakiem obowiązku rejestrowania
w CEiDG. Ten sposób prowadzenia działalność jest szczególnie korzystny dla osób rozpoczynających działalność i nieosiągających wysokich przychodów.

Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną należy spełniać łącznie trzy warunki:

  • miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia zgodnie z tabelą poniżej:
LIMIT DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ
2021 r.1400 zł przychodu miesięcznie
2022 r.1505 zł przychodu miesięcznie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.1745 zł przychodu miesięcznie
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.przychodu miesięcznie
  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (z pewnymi wyjątkami).
  • rodzaj działalności powadzonej w ramach działalności nierejestrowanej nie wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej

Zatem czy fizjoterapeuta może prowadzić działalność nierejestrowaną? Na to pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Fizjoterapeuta nie może prowadzić działalności nierejestrowanej przez wzgląd na to iż, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii należy do tzw. działalności regulowanych. Rozpoczęcie udzielani świadczeń zakresu fizjoterapii każdorazowo poprzedzać musi wpis do odpowiedniego rejestru – rejestru praktyk zawodowych lub rejestru podmiotów leczniczych. Zatem nawet jeśli nie prowadzono w ciągu ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej oraz osiągany przychód nie przekracza progu fizjoterapeuta nie może prowadzić działalności nierejestrowanej.

Wojciech Zalewski

Adwokat. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doradza w bieżącej działalności gospodarczej i statutowej jednostek sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządczych podmiotów pozarządowych. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych. Prowadzi szkolenia prawne.