Prawo. Stosuje się...

Przepisy dla fizjoterapeutów: obowiązki po okresie bezczynności zawodowej

Przepisy dla fizjoterapeutów, Zawód fizjoterapeuty

Artykuł 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1213) stanowi: Fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty
z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, zwanym dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu leczniczego, w którym odbywa się przeszkolenie.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów w uchwale nr 452/I KRF z dnia 11 lutego 2020 r sprecyzowała stanowisko
w zakresie ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej. Wskazano,
że celem odbycia przeszkolenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r.
o zawodzie fizjoterapeuty jest uaktualnienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie efektów kształcenia na kierunku fizjoterapia przez fizjoterapeutów powracających do wykonywania zawodu
po okresie niewykonywania go dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Uzasadnienie omawianych przepisów znajduje oparcie w potrzebie zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywania zawodu oraz bezpieczeństwa pacjentów. Stąd nałożono na fizjoterapeutów obowiązek poinformowania Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Pięcioletni okres niewykonywania zawodu fizjoterapeuty zostaje przerwany, jeżeli fizjoterapeuta przed upływem 5 lat podejmie aktywność zawodową, realizowaną faktycznie i nieprzerwanie przez okres
co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej 40 godzin miesięcznie i będzie to potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Takie działanie może być podejmowane cyklicznie i w ten sposób pozwoli
na uniknięcie bezczynności, a przede wszystkim pozwoli fizjoterapeucie na budowanie doświadczenia zawodowego i aktualizację wiedzy.

Fizjoterapeuta ma możliwość przerwania okresu bezczynności poprzez podjęcie czynności zawodowych. Aktywność zawodowa musi być realizowana faktycznie i nieprzerwanie, przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej 40 godzin miesięcznie.

Warto podkreślić, że KIF nie sprawdza, gdzie fizjoterapeuta wykonuje zawód. Tożsamo nie są ograniczone formy nawiązania współpracy z placówką, w której te czynności wykonuje. Wskazano przykładowo
na następujące formy wykonywania zawodu: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, praktyki zawodowe, stosunek służbowy, powołanie do służby wojskowej, wyznaczanie na stanowisko służbowe, wolontariat, wykonywanie zawodu za granicą.

Wojciech Zalewski

Adwokat. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doradza w bieżącej działalności gospodarczej i statutowej jednostek sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządczych podmiotów pozarządowych. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych. Prowadzi szkolenia prawne.