Prawo. Stosuje się...

Regulamin organizacyjny nie tylko w podmiotach leczniczych

Różne

Regulamin organizacyjny powinny posiadać podmioty lecznicze. To oczywiście prawda i raczej nikt tego nie kwestionuje. Niewielu lekarzy i lekarzy dentystów zdaje sobie jednak sprawę, że ustawa nakłada obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, a wiec również i praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

Powyższy obowiązek wynika z brzmienia art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. W takim samym stopniu dotyczy on praktyk indywidualnych i grupowych. Z posiadania regulaminu organizacyjnego zwolnione są indywidualne oraz specjalistyczne praktyki lekarskie wykonywane wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jeśli w ich ramach nie prowadzi się obserwacji pomieszczeń z wykorzystaniem monitoringu. Za sporządzenie i wdrożenie regulaminu odpowiada kierownik podmioty leczniczego – osoba nim zarządzająca. W indywidualnych praktykach zawodowych jest nim lekarz lub lekarz dentysta który praktykę prowadzi. Regulamin organizacyjny powinien określać sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie. Ustawodawca dostrzegając różnicę między praktyką zawodową a podmiotem leczniczym odmiennie określił minimalny katalog spraw które powinny zostać poruszone w regulaminie praktyki zawodowej. Powinny się w nim znaleźć postanowienia obejmujące takie kwestie jak:

 1. firmę albo nazwę podmiotu – praktyki lekarskiej;
 2. cele i zadania podmiotu – Żaden przepis ustawy nie określa, jakie mogą być cele podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Cele te powinny być w ogólnym zarysie określone także w statucie podmiotu. Biorąc pod uwagę jednak normy zawarte w art. 3 komentowanej ustawy, można stwierdzić, że celem takiego podmiotu powinno być:
  – udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  – promocja zdrowia,
  Zadania podmiotu będą określone poprzez wcześniejsze określenie celów podmiotu i będą stanowiły zindywidualizowany zakres działalności podmiotu
 1. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 2. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń;
 3. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat (tj w przypadku udzielania świadczeń komercyjnych);
 5. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;

W przypadku kiedy kierownik podmiotu leczniczego zdecyduje się na zainstalowanie monitoringu  wizyjnego to informacje o tym również powinny znaleźć się w regulaminie organizacyjnym zgodnie z art. 23a ustawy o działalności leczniczej.

Czy regulamin organizacyjny powinien zostać podany do wiadomości pacjentów, a jeśli tak to w jaki sposób to kolejne pytanie które zadają sobie lekarze i lekarze dentyści jeśli już zdecydują się na przyjecie regulaminu organizacyjnego. 

Ustawodawca nie nałożył co prawda obowiązku, aby regulamin został podany pacjentowi w całości, ale niektóre jego elementy powinny zostać podane do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

Minimum informacji dostarczonych pacjentom obejmuje: rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; informacje o obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Nie ma oczywiście przeszkód prawnych, aby do publicznej informacji podać całą treść regulaminu organizacyjnego.

Bartosz Greczner

Radca prawny, dr nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 20 maja 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ukończył również studia na Uniwersytecie Cambridge uzyskując Dyplom z Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej. W ramach międzynarodowych programów naukowych studiował na University of Tennessee w Knoxville w USA oraz na Mykolo Romerio University w Wilnie. Od 2015r. prowadzi kancelarię we Wrocławiu.