Prawo. Stosuje się...

Z uwagi na fakt, iż na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy (art. 20 ust. 1a Ustawy) w praktyce pojawiła się wątpliwość, czy świadczenia poza kolejnością dotyczą wyłącznie świadczeń pierwszorazowych, czy też wszystkich świadczeń zdrowotnych, również w odniesieniu do świadczeń w ramach kontynuacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Z tym problemem zmierzyć musiał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie który rozstrzygał spór powstały pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. Zdaniem Rzecznik Praw Pacjenta „ustawodawca wprost wskazuje, że świadczeniodawca udziela świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W sposób racjonalny ustawodawca przewidział unormowanie odnoszące się do sytuacji, gdy istnieje obiektywny brak możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia. Świadczeniodawca wyznacza wówczas inny termin, czyli tym samym stosuje mechanizm kolejkowy z tym zastrzeżeniem, że odbywa się to poza kolejnością przyjęć wynikającej z listy prowadzonej na podstawie ww. art. 20” Ustawy. Powyższe, w jego ocenie, prowadzi do wniosku, że w sytuacji braku możliwości udzielenia szczególnie uprawnionemu świadczeniobiorcy świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia, prowadzone są dwie listy: jedna na podstawie art. 20 ustaw a druga na podstawie art. 47c ust. 4 tej ustawy. „Jednocześnie ustawodawca zastrzega, że powyższy inny termin udzielenia świadczenia nie może być późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Żaden przepis nie ogranicza szczególnych uprawnień pacjentów, o których mowa w art. 47c ustawy o świadczeniach wyłącznie do tzw.: „świadczeń pierwszorazowych”. Zatem dalsze świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne w ramach prowadzonego specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego również powinny być udzielane w dniu zgłoszenia bądź w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.” Ze stanowiskiem przedstawionym przez Rzecznika Praw Pacjenta w pełni zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 443/17, który również uznał, że zakres świadczeń dla osób które mogą korzystać ze świadczeń bez oczekiwania w kolejce nie ogranicza się tylko i wyłącznie do świadczeń pierwszorazowych, a tym samym uprzywilejowanie dotyczy każdej kolejnej wizyty w toku leczenia. Stanowisko przeciwne prowadziłoby do ograniczenia praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W świetle powyższego rozstrzygnięcia prawidłowa praktyka podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinna polegać na prowadzeniu przez te podmioty dwóch list oczekujących. Jednej o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy oraz szczególnej listy oczekujących dla pacjentów o których mowa w art. 47c ust. 1 ustawy.Brak udzielenia świadczeń we właściwym terminie może prowadzić do naruszenia praw pacjenta i w konsekwencji do powstania roszczenia o zadośćuczynienie, które powstaje niezależnie od jakiejkolwiek szkody na osobie z powodu odmowy lub opóźnienia w otrzymaniu świadczenia w innym (najczęściej) prywatnym podmiocie leczniczym.

Bartosz Greczner

Radca prawny, dr nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 20 maja 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ukończył również studia na Uniwersytecie Cambridge uzyskując Dyplom z Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej. W ramach międzynarodowych programów naukowych studiował na University of Tennessee w Knoxville w USA oraz na Mykolo Romerio University w Wilnie. Od 2015r. prowadzi kancelarię we Wrocławiu.