Prawo. Stosuje się...

Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Co przyniesie nowa ustawa?

Ratownictwo medyczne

Wprowadzenie reform w Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) staje się rzeczywistością. Projekt ustawy o zmianie ustawy o PRM oraz niektórych innych ustaw został opublikowany i skierowany do konsultacji społecznych (dostępny tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-panstwowym-ratownictwie-medycznym-oraz-niektorych-innych-ustaw2).

Kluczowe obszary, które mają zostać zmienione lub uzupełnione, omawiam w poniższym artykule.

Motocykle ratunkowe

Jednym z głównych punktów jest uregulowanie statusu prawnego i finansowania motocykli ratunkowych. Nowe przepisy mają określić minimalną liczbę (trzyosobowych) zespołów.

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)

Obecne plany wojewódzkie PRM nie zawierają jasno określonych parametrów dotyczących liczby i rozmieszczenia SOR. Projekt ustawy proponuje wprowadzenie odpowiednich wskaźników, co umożliwi lepsze planowanie i organizację tych kluczowych jednostek.

Dyspozytornie medyczne

Nowelizacja przepisów ma na celu uwzględnienie rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM oraz określenie zasad działania numeru alarmowego 999. Nowe regulacje pozwolą wojewodom na tworzenie dodatkowych dyspozytorni w dużych województwach oraz zatrudnianie psychologów wspierających dyspozytorów.

Personel medyczny

Nowe przepisy mają na celu aktualizację definicji lekarzy i pielęgniarek systemu oraz poprawę programów doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie medycyny ratunkowej.

Zmiana definicji pierwszej pomocy

Ze względu na rosnącą potrzebę stosowania w ramach pierwszej pomocy leków na receptę, niezbędnych osobom przewlekle chorym w stanach nagłych (np. wstrząs anafilaktyczny, napad padaczki, cukrzyca), konieczne jest rozszerzenie definicji pierwszej pomocy o te leki. Pozwoli to świadkom zdarzeń na legalne i odpowiednie działanie.

Kursy dla dyspozytorów medycznych

Projekt ustawy porusza kwestię obowiązkowych kursów dla dyspozytorów medycznych, co jest szczególnie problematyczne dla doświadczonych już pracowników. Należy podjąć dodatkowe kroki, aby ten proces był bardziej elastyczny i dostosowany do realiów pracy.

Sankcje za odmowę przyjęcia pacjenta

Praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć okazały się niewystarczające do zapewnienia priorytetowego traktowania pacjentów przewożonych przez ZRM.

Przeprowadzona przez resort zdrowia analiza danych wskazuje, że zespoły ratownictwa medycznego przebywają w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć zbyt długo, czasami nawet kilka godzin. Takie opóźnienia zagrażają zarówno pacjentom transportowanym do szpitali, jak i zmniejszają gotowość ZRM do niesienia pomocy innym osobom. Stąd zdecydowano o doprecyzowaniu sankcji za niewykonanie decyzji.

Dodatki za pracę w niedziele i święta

Projekt ustawy zakłada zrównanie prawa do dodatków za pracę w niedziele i święta dla członków zespołów ratownictwa medycznego z innymi pracownikami medycznymi.

Umowy cywilnoprawne dla ratowników medycznych

W nowelizacji przewidziano wprowadzenie przepisów umożliwiających ratownikom medycznym wykonywanie zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wojciech Zalewski

Adwokat. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doradza w bieżącej działalności gospodarczej i statutowej jednostek sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządczych podmiotów pozarządowych. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych. Prowadzi szkolenia prawne.