Prawo. Stosuje się...

Nowe wymogi wynikające z ustawy o jakości w opiece zdrowotnej?

Wejście w życie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej przypomina dyrekcjom ośrodków medycznych związanych kontraktem z NFZ o konieczności systemowych rozwiązań podnoszących jakość świadczeń. Nie oznacza to automatycznie zmian, choć ich wprowadzenie może być konieczne w wyniku oceny dotychczasowych praktyk pod kątem wymogów ustawy. Jednak dopiero stwierdzone braki winny skutkować uzupełnieniem prowadzonej do tej pory dokumentacji lub nowymi rozwiązaniem organizacyjnymi.

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii od już zatrudnionych lekarzy?

W dniu 15 lutego 2024r. wchodzą w życie zmiany art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, a wraz z nimi pojawią się nowe obowiązki uzyskania stosownych danych od osób ubiegających się o zatrudnienie lub dopuszczenie do innej działalności związanej między innymi z leczeniem. Na tym tle pojawiła się wątpliwość czy przepisy należy również stosować do lekarzy już zatrudnionych i czy można od nich wymagać między innymi dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zestaw przeciwwstrząsowy. Lekarz wystawia receptę położnej.

Artykuł powstał na podstawie zapytania lekarki, prowadzącej indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, która otrzymała prośbę od położnej prowadzącej swoją praktykę położniczą dotyczącą wystawienia recepty na leki wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego. Postała wątpliwość, czy lekarka ma uprawnienia do tego, aby poprzez wystawienie recepty lub recept zapewnić praktykującej położnej dostęp do składników zestawu przeciwwstrząsowego.